Onderwijs

kronkel

Op onze school werken we volgens het leerstofjaarklassen systeem in combinatiegroepen. Kinderen leren van en met elkaar. Met sommige vakken en met sommige leerlingen werken we groepsdoorbrekend (flexklas en Spaans). We werken voor de vakken taal, spelling en rekenen op een gedifferentieerde manier waarbij we onderwijs op maat geven. Naast de leerkrachten zijn er onderwijsondersteuners die in en naast de klas helpen met het geven van onderwijs op maat.

2_Onderwijs PARRO_1635248782376

IPC

kronkel

Wij zijn een IPC-school (IPC staat voor International Personal Curriculum). De vakken geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT, muziek en beeldende vorming vallen daaronder en worden
thematisch aangeboden. Burgerschap loopt als een rode draad door ons onderwijs, zowel bij IPC als bij bijvoorbeeld de Kanjertraining.

Hoe ziet IPC (International Primary Curriculum) er in de praktijk uit?
Als voorbeeld nemen we het thema ‘Chocolade’.
Bij het vak beeldende vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt?
Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond?
En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

 

Op deze manier leren de leerlingen verbanden zien tussen de vakken en leren ze denken vanuit verschillende invalshoeken.

ipc-logo

Digitaal onderwijs

kronkel

Het werken met Chromebooks. Hoe werkt dit in de praktijk?
In groep 1-2 hebben alle kleuters een eigen Squla account, waarop ze spelenderwijs leerzame spelletjes doen en opdrachten maken. Daarnaast kunnen de kleuters digitale prentenboeken bekijken en beluisteren op een Chromebook.

 

In de groepen 3 t/m 8 hebben alle kinderen een eigen Chromebook. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van lesprogramma’s. Wanneer de basisstof van de lessen in de werkboeken is gemaakt, kunnen de kinderen verder oefenen binnen de digitale programma’s van onze methodes voor rekenen, taal en spelling. Iedere leerling heeft een eigen Squla account. Bovendien worden er leerzame websites ingezet om oefeningen op te doen. Voor het vak verkeer gebruiken we de digitale lessen van ‘Veilig Verkeer Nederland’.

 

Alle kinderen beschikken over een eigen Google account, waardoor ze binnen Google Drive eigen documenten en presentaties kunnen maken. Dit wordt o.a. ingezet bij het vak IPC en bij het maken van werkstukken. Onderling kunnen de kinderen hun documenten en presentaties delen, zodat ze met elkaar kunnen samenwerken.

Kunst – en cultuureducatie

kronkel

Creativiteit krijgt tijdens verschillende momenten aandacht op de Wielewaal. Niet alleen binnen de IPC-thema's, maar ook in het culturele aanbod van de school. Hierbij maken we ook gebruik van het aanbod van Welzijn West Betuwe.

 

Dans en beweging maakt kinderen zelfverzekerder en stimuleert hun fantasie en creativiteit. Muziek maken en zingen geeft plezier en draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook bezoeken we jaarlijks voorstellingen en musea.

Kanjertraining

kronkel

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect
Wij vinden dat vertrouwen de basis is voor het creëren van rust in de school, het stimuleren van sociale veiligheid en een plezierig schoolklimaat. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker!

Kanjer coördinator
Anita van den Ham is onze kanjercoördinator. De kanjermethode werkt preventief aan de manier waarop we met elkaar omgaan op school. Gaat het toch mis? Dan is Anita ook de anti-pestcoördinator.

kanjertraining_logo

Hoe werkt Kanjertraining in de praktijk?
Om in gesprek te gaan over gedrag bij de leerlingen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Je kunt Kanjer zijn op verschillende manieren, ook met combinaties van petten:

petten

Coaching van leerlingen

kronkel

Elke leerling is uniek met eigen dromen en persoonlijke kwaliteiten om die dromen te verwezenlijken. Ieder kind heeft de behoefte om daarin gezien en gehoord te worden.

 

Sommige leerlingen hebben meer behoefte aan groei dan ze ooit durven te dromen. Ze hebben een zetje nodig om weer te gaan sprankelen. Persoonlijke coaching kan daarvoor zorgen. Het ondersteunt de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het helpt leerlingen om heldere, uitdagende en realistische doelen te stellen.

 

Op de Wielewaal kunnen leerlingen worden gecoacht om ze te helpen en te ondersteunen bij het vinden van eigen antwoorden op persoonlijke leer- of coachvragen. Een leerling wordt zich bewuster van zijn kwaliteiten en talenten. Het coachen wordt afgestemd op wat de leerling op dat moment nodig heeft om de volgende stap te zetten.

 

Tijdens de coachgesprekken staat de leerling centraal. De coaching vindt plaats door het inzetten van gesprekken, oefeningen, teken- en spelopdrachten. De leerling leert dat zijn inbreng gewaardeerd wordt, voelt zich serieus genomen en gesteund. Dat geeft zelfvertrouwen bij de leerling. De positieve sprankel wordt weer gevonden!

Coaching-IMK-Opleidingen

Meer- en hoogbegaafden

kronkel

Sommige kinderen hebben behoefte aan meer uitdaging op leergebied. De leerstof voor deze kinderen wordt in de groepen compact aangeboden. Daarnaast krijgen zij een verrijkt en uitdagend aanbod binnen en buiten de groep.

 

Verrijking kleuteronderwijs
Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij plusmaterialen, kleuteruniversiteit en werken we met uitdagende opdrachten rondom het thema van IPC.

zonnestelsel

Verrijking groepen 3 t/m 8 in de flexgroep
De flexgroep biedt extra verrijking voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Onder schooltijd wordt gewerkt aan uitdagende opdrachten. Deze opdrachten doen een beroep op het creatief denkvermogen, de analytische vaardigheden en het vermogen tot samenwerken.

 

Voor rekenen werken deze leerlingen met o.a. Meesterwerk en schaken. Voor taal volgen sommige leerlingen uit groep 4 t/m 8 Spaanse lessen uit Juan Y Rosa. Leerlingen werken in de flexgroep o.a. met smartgames en de Pittige Plus Torens en leren programmeren.

Pittige+Plus+Torens