Privacy

kronkel

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals gezondheidsgegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd.

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

 

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal. U heeft altijd het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via de privacy voorkeuren in Parro.

 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

kronkel

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van OBS De Wielewaal mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van OBS De Wielewaal.

OBS De Wielewaal sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.